HEISKONTROLLEN

Kontrolltjenester

Samsvars-/Sluttkontroll av nye anlegg

​​​​​​​​​​​​Installatøren av heis eller andre løfteinnretninger er ansvarlig for å få utført samsvarsvurdering etter framgangsmåte fastsatt i Heisdirektivet eller M. Norsk Heiskontroll utfører dokumentgjennomgang, kontroll og sertifisering av nye heiser i hele landet.​

Hva vi kontrollerer
Norsk Heiskontroll utfører kontroll av alle typer permanente installasjoner (løfteinnretninger) for transport av personer og/eller varer. Type kontroll og sertifisering avhenger blant annet av hvilke direktiv og standarder løfteinnretningen sorterer under, det er også relevant om løfteinnretningen er typegodkjent eller ikke. Vi utfører også kontroll etter større endringer (ombygging) og tilbyr internkontroll etter produsentens standarder til leverandører. Heisfirma og heisleverandører kan logge seg på Min Side for å legge inn bestilling av kontroll av nye løfteinnretninger.

Krav til samsvarsvurdering
Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)  §16   krever at et teknisk kontrollorgan skal attestere at produkter til byggverk er i samsvar med den gitte tekniske spesifikasjon. Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) § 19 forteller at et t​eknisk kontrollorgan skal utpekes av Direktoratet for byggkvalitet etter reglene i lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan. Norsk Heiskontroll ble utpekt som Teknisk Kontrollorgan av Kommunal og Regionaldepartementet i 1999 med EU identifikasjonsnummer 0868​.
​I forbindelse med omorganiseringen fra 1. januar 2017, er utpekingen overført til Heiskontrollen AS med EU identifikasjonsnr. 2692.​

Krav til teknisk kontrollorgan
Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) § 19) krever at som grunnlag for utpeking av et teknisk kontrollorgan skal foretaket være akkreditert av et nasjonalt akkrediteringsorgan. Et teknisk kontrollorgan som ikke er akkreditert kan i særskilte tilfeller likevel utpekes, forutsatt at utpekende myndighet kan dokumentere at organet innehar nødvendig kompetanse. Norsk Heiskontroll er akkreditert av Norsk Akkreditering som inspeksjonsorgan type A.​​​