HEISKONTROLLEN

Regelverk og standardisering

Standarder og styrende regelverk for Norsk Heiskontroll sine virksomhetsområder

Standarder og styrende regelverk for Norsk Heiskontroll sine virksomhetsområder

Alle våre virksomhetsområder må forholde seg til en rekke EU direktiver, Forskrifter og standarder løpende gjennom en arbeidsdag.

I det rent praktiske så er det Heisdirektivet 2014/33/EU og Maskin direktivet 2006/42/EU som legger grunnlaget for våre ulike kontrolltjenester. De grunnleggende kravene til helse og sikkerhet er fastsatt i disse direktivene, mens den tekniske reguleringen skjer gjennom harmoniserte standarder som er utarbeidet på bakgrunn av de kravene som er fastlagt i direktivene.

For Heiser og løfteinnretninger i bygninger og det offentlige rom er Plan og byggingsloven det viktigste styrende dokument etter direktivene.

Hva angår arbeidsutstyr og løfteinnretninger(kraner) knyttet til industriarbeidsplasser, byggeplasser og andre produksjonsprosesser, er det Arbeidstilsynets regelverk som legges til grunn.

De fleste løfteinnretninger skal tilfredsstille krav som er definert i standarder, eller tilsvarende like sikre løsninger. Derfor er det viktig at alle som arbeider innen heis, kran og løft har inngående kunnskaper om benyttelse og forståelse av standarder som verktøy.

​​​​​​​​​​​​​​​Vi har derfor over lang tid arbeidet tett opp mot Standard Online (salgsorgan for de norske standardiseringsorganisasjonene) for å forenkle tilgangen til standardene. Parallelt med dette legger vi også ned mye arbeid innenfor utvikling av nye- og oversettelser av eksisterende standarder.

Sterkt engasjement i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid

I våre statutter er det nedfelt at vi skal delta i nasjonalt- og internasjonalt standardiseringsarbeid på området løfteinnretninger. Norsk Heiskontroll etterstreber et nært samarbeid med Direktoratet for Byggkvalitet, Arbeidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Ptil og Standard Norges ulike standardiseringskomiteer. Man finner oss derfor i mange ulike komiteer og arbeidsgrupper for nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid.

Hvorfor anser vi at det å delta i standardiseringsarbeid er så viktig? Jo, vi ser at vi som deltakere har mulighet til å være med på å påvirke rammebetingelsene vi arbeider under. Videre vil våre egne forslag og løsninger være gjenstand for introduksjon både europeisk og globalt for kanskje å bli en del av en kommende standard på sikt. Som deltager får vi også førstehånds kjennskap til de arbeider som pågår og de sikkerhetsbetraktninger som legges til grunn for standardene. Vi er dermed til enhver tid orientert om hvilke endringer og krav som vil komme, og for oss som virksomhet har det vært kompetanseoppbyggende å delta i slikt arbeid.

Et annet poeng er at vi gjennom vår involvering skaffer oss globale kontakter og nettverk som har vist seg nyttig ved flere anledninger. Samtidig må vi minst være på høyde med de virksomhetene som leverer de løfteinnretningene som vi kontrollerer. Det er derfor vesentlig å ha førstehånds kunnskap om aktuelle bestemmelser og om bakgrunnen for bestemmelsene. Denne kunnskapen tilegner vi oss igjennom deltakelse i ulike nasjonale- og internasjonale komiteer og arbeidsgrupper – blant annet;

– Comité Européen de Normalisation (C​EN)​

-​ International Organization for Standardization (ISO)

– Notified Bodies Forum for Lifts (NB-L)​

– Norsok standards

– Standard Norge

– INSTA-M Internordisk Standardisering

– Mekanik (Nordiska Hissgruppen).

 

Basert på vår utpeking som teknisk kontrollorgan under direktiv 2014/33/EU om heiser og sikkerhetskomponenter for heiser, forplikter vi oss til å delta i standardiseringsarbeid, eller i de minste holdte oss løpende oppdatert om hva som skjer innen dette arbeidet for vårt fagfelt.