HEISKONTROLLEN

Akkrediteringer og sertifiseringer

Uavhengig kontrollforetak

Heiskontrollen AS er akkreditert av Norsk Akkreditering som inspeksjonsorgan type A etter standarden NS-EN ISO/IEC 17020. I dette ligger det at vi som inspeksjonsorgan yter tjenester som uavhengig kontrollforetak iht. visse normative kravdokument.

Det finnes to nivåer av normative dokument:

  • Man skal som akkreditert organisasjon tilfredsstille de spesifikke internasjonale akkrediteringsstandarder som gjelder de aktuelle fagområder man arbeider innunder. For oversikt over de forskjellige akkrediteringsstandarder les her.
  • Det må arbeides etter nærmere spesifiserte metoder, eller det må sertifiseres eller inspiseres etter et spesifisert normativt dokument. Et normativt dokument kan enten være en standard, en lov eller forskrift, et EU direktiv eller et annet allment akseptert kravdokument.

For å imøtekomme kravene som stilles ved en Akkreditering er det vesentlig med godt ledelsesystem som ivaretar og vedlikeholder våre rutiner og retningslinjer for saksbehandling og kontroll. Vårt system er elektronisk og fungerer på enhver digital plattform. De ansatte har derfor lett tilgang til nødvendige kvalitetrutiner hvor de måtte være.

Akkrediteringen forutsetter bl.a. regelmessige interne revisjoner og et målrettet arbeid med avvik og forbedringer. Norsk Akkreditering foretar årlige oppfølgingsbesøk for å forsikre seg om at vi etterlever de krav som gjelder for våre kontrollomfang og at ledelsessystemet er i bruk og fungerer som forutsatt. Vi er opptatt av kontinuerlig forbedring og har god nytte av oppfølgingsbesøkene og det gode samarbeidet med Norsk Akkreditering.

Heiskontrollen AS har akkrediteringsnummer Insp.002.​​  Les mer om Heiskontrollens akkreditering og omfang ved å følge linken til vårt akkrediteringsdokument.

Teknisk kontrollorgan (TKO)

Som grunnlag for EU-typegodkjenning skal en samsvarsvurdering utføres av et teknisk kontrollorgan. Produktet skal vurderes mot tekniske spesifikasjoner og mot relevante krav i direktivet.

Heiskontrollen AS er utpekt av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) som teknisk kontrollorgan (TKO) etter​ EUs Heisdirektiv (2014/33/EU)​​ og har med det anledning til å utføre:

  • Samsvarsvurdering av typegodkjente utførelser, jfr. Heisdirektivets vedlegg V.
  • Verifisering av enkelteksemplarer, dokument- og sluttkontroll etter Heisdirektivets vedlegg VIII.​

Utpekingen er registrert i EUs database NANDO i Brüssel og Heiskontrollen AS har identifikasjonsnummer 2692​​​.

Koordinering av de tekniske kontrollorgan innen EU skjer gjennom arbeidsgruppen NB-L (Notified Bodies for Lifts) hvor Norsk Heiskontroll er fast deltaker. NB-L påvirker i stor grad kontrollmetoder for de tekniske kontrollorgan, og er også uttalepart i forbindelse med nye utarbeidelser av Heisdirektiv og Maskindirektiv. Norsk Heiskontrolls deltakelse i NB-L gir oss førstehåndsinformasjon om regelendringer, nye metoder og erfaringer andre tekniske kontrollorgan gjør seg knyttet til praktisering av regelverket og de ulike kontrollomfang.

Samsvarsvurderinger utgjør en viktig del av Heiskontrollens aktiviteter knyttet til nye løfteinnretninger som skal settes på markedet. Samsvarskontrollene utføres etter sjekklister som dekker kravene fra EUs arbeidsgruppe for tekniske kontrollorgan (NB-L) og underlag fra den enkelte produsent.

Sikkerhetskontrollorgan (SKO)